Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions
pdf
pdf with cover

Keywords

mergers and acquisitions
merging entities
the COVID-19
business strategies of merger and acquisitions
synergies

Categories

How to Cite

Toborek- Mazur, J. and Partacz, K. (2022) “Impact of the COVID-19 on creating business strategies in mergers and acquisitions”, Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. Bielsko-Biała, PL, 26(1), pp. 25–32. doi: 10.19192/wsfip.sj1.2022.4.

Abstract

The role of M&A deals is to enable companies to achieve external growth through capital concentration. At the moment when they are not able to generate a sufficient level of revenues or work out optimal mechanisms of internal growth, there is a need to reorganize the management methodology towards providing a new source to build a stable market position. This problem is of practical importance during the COVID-19 pandemic, when many companies has been forced to look for new development paths and ways to communicate more effectively with both customers and contractors. One of such solutions are mergers and acquisitions which due to the appropriate selection of strategies, will allow optimization of the priorities adopted by the merging entities.

The paper aims to present business strategies, which are used in merge processes, including the motives of participants of these transactions during pandemic. The author’s drew attention to the necessity of change the development strategies in transactions which were forced by the threats posed by the time of crisis. Preparing the determinants conditioning the implementation of selected strategies allows for the assessment of the degree of coping by enterprises with the negative effects of COVID-19 from selected sectors of the economy.

https://doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.4
pdf
pdf with cover

References

Ambukita E. (2014), Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014), Szczecin, s. 715 - 723.

Bajon S. (2019), Charakterystyka dywestycji w ramach restrukturyzacji podmiotu gospodarczego w sytuacji kryzysu, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 33, Częstochowa, s. 7 - 17.

Czerkas K. (2018), Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw. Aspekty prawne, finansowe, podatkowe i organizacyjne, ODDK, Gdańsk.

DePamphilis D. (2017), Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Academic Press, San Diego.

Goździszewska A. (2011), Fuzje przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Szczecin, s. 569 - 577.

Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hill Claire A. (red.), Solomon S. D. (red.), Research Handbook on Mergers and Acquisitions, Edward Elgar Publishing, Northampton 2016.

Korpus J. (red.) (2014), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.

Korpus J. (2015), Zasoby niematerialne a wartość rynkowa przedsiębiorstw rozwijających się poprzez fuzje i przejęcia, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015, Gdańsk, s. 241 - 253.

Kozłowska-Makóś D. (2016), Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, nr 282, Katowice, s. 69 - 79.

Olszewski J. (red.) (2013), Współczesne aspekty gospodarki – analizy, strategie i diagnozy, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin.

Puzio E. (2018), Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 2/2018 (18), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 77 – 87.

Stabryła A. (red.), Małkus T. (red.) (2014), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Stone Herman J. (2021), A New Vision for How Organizations Can Use M&A to Adapt to a Post-Pandemic Economy, Harvard Business Review.

Świetla K., Toborek- Mazur J. (2021) Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020, listopad 2021, International Business Information Management Association (IBIMA).

Świetla K., Toborek -Mazur J. (2020), Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 108, nr 164, Warszawa, s. 191 - 205.

Toborek-Mazur J. (2015), Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3(19), Finanse i rachunkowość, s. 439 - 451.

Toborek-Mazur J. (2010), Holding jako podmiot rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.

Źródła internetowe

Baker McKenzie (2021), Opportunities in Distressed M&A, https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/06/distressed-ma_2020_190620.pdf (dostęp: 09.12.2021).

Coppola M. (2019), Building business resilience to the next economic slowdown, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/business-resilience-economic-slowdown-cfo-perspectives.html (dostęp: 29.11.2021).

Deloitte (2020a), M&A and COVID-19. Charting new horizons, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/charting-new-horizons.html (dostęp: 23.11.2021).

Deloitte (2020b), The state of the deal. M&A Trends 2020,

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/mergers-acqisitions/us-mna-trends-2020-report.pdf (dostęp: 20.12.2021).

Deloitte (2021a), M&A emerges from quarantine. M&A strategies to thrive in the post-pandemic environment,https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Press/pl_DI_MA-emerges-from-quarantine.pdf (dostęp: 28.11.2021).

Deloitte (2021b), Wpływ COVID-19 na plany CFO w zakresie inwestycji oraz fuzji i przejęć, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Prezentacje-webinary/pl_webinar_19_01_2021_Agenda-CFO-2-Wp%C5%82yw-COVID-19-na-plany-CFO-w-zakresie-inwestycji-oraz-fuzji-i-przej%C4%99%C4%87.pdf (dostęp: 04.12.2021).

Emerging Europe M&A Report 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz za kwartały I-III 2021 roku (dostęp: 10.12.2021).

EY (2021), Will COVID-19 turbo-charge M&A and transformation?, Global Capital Confidence Barometer, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ey-capital-confidence-barometer/ccb23/pdfs/ey-ccb23-global-report-v02.pdf (dostęp: 25.11.2021).

PwC (2021), Wizja prezesów na czas po pandemii, https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/2021/pwc-raport-24-ceo-survey-polska-edycja.pdf (25.11.2021).

Raporty M&A Index Polska za lata 2009-2020, Raporty branżowe, https://fordata.pl/category/blog/raporty-branzowe/, https://fordata.pl/category/blog/raporty-branzowe/ (dostęp: 10.12.2021).

The papers published in the ASEJ Journal (alternate title: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) - published by the University of Applied Sciences in Bielsko-Biała, are online open access distributed (Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0 license). The Publisher cannot be held liable for the graphic material supplied. The printed version is the original version of the issued Journal. Responsibility for the content rests with the authors and not upon the Scientific Journal or Bielsko-Biala School of Finance and Law.

Downloads

Download data is not yet available.